Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2017

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử


Sáng ngày 24/6 các thí sinh thi THPT Quốc gia bước vào làm bài thi môn Lịch sử với hình thức trắc nghiệm gồm có 40 câu hỏi, trong thời gian làm bài là 50 phút. Và để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình chúng tôi đã sưu tầm được đề và đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2017. Mời các bạn tham khảo.

Chúng tôi sẽ cập nhật đề và đáp án tất cả các mã đề trong thời gian sớm nhất!

Xét tuyển học bạ THPT cấp 3 vào Đại học Điều dưỡng chính quy 2017

Xét tuyển học bạ cấp 3 vào Đại học Dược chính quy 2017

Tại sao bạn nên chọn ngành ĐIỀU DƯỠNG?

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử mã đề 301

1. D2. B3. D4. D5. C6. D7. B8. B
9. A10. B11. C12. B13. A14. C15. C16. B
17. C18. C19. B20. C21. B22. B23. A24. A
25. C26. B27. B28. B29. A30. A31. C32. A
33. A34. C35. A36. B37. B38. C39. A40. C

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử mã đề 302

 1.D2.B3.B 4.C 5.D 6.A 7.A8.B
 9.C 10.C11.B12.D13.B14.B15.D16.A
 17.D 18.D19.A20.A21.A22.C23.C24.D
 25.C 26.A 27.A 28.C29.D30.C31.B32.C
 33.C 34.D35.A 36.B 37.B38.D39.A40.A

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử mã đề 305

1. A5. D9. A13. C17. D21. C25. B29. B33. C37. D
2. A6. C10. D14. A18. D22. A26. A30. B34. B38. A
3. C7. D11. B15. A19. A23. D27. B31. D35. A39. A
4. B8. B12. C16. C20. B24. C28. C32. A36. B40. B

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử mã đề 319

1. A5. A9. D13. A17. C21. A25. A29. D33. A37. A
2. C6. B10. C14. C18. B22. C26. C30. A34. D38. D
3. B7. 11. C15. B19. D23. 27. D31. A35. A39. C
4. A8. B12. D16. A20. C24. B28. C32. A36. A40. B

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

 Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

Comments